กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ สังกัดคณะ จำนวนเงิน สถานะโครงการ
1 ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ระบุ

อนุมัติ

2 ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ระบุ

อนุมัติ

3 โครงการเคมีตามรอยพุทธธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10000

อนุมัติ

4 โครงการเทคนิคการถ่ายภาพและวาดภาพทางชีววิทยา : พันธุ์ไม้เมือง อาจารย์พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20000

อนุมัติ

5 โครงการแข่งขันและเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทำว่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร เชาว์วันกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20000

อนุมัติ

6 โครงการธรรมะร้อยใจ สายใยสิ่งแวดล้อม อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15455

อนุมัติ

7 โครงการธรรมะกับวัยรุ่น โครงการธรรมะกับวัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะวิทยาการจัดการ 40000

อนุมัติ

8 โครงการจัดตั้งวงหมอลำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี สาธิตานันต์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20000

อนุมัติ

9 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ อาจารย์พิษณุ เข็มพิลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20000

อนุมัติ

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างทักษะทางวิชาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปรมา เฮียงราช ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20000

อนุมัติ

11 โครงการอนุรักษ์ประเพณี ลงแขกดำนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณรัตน์ ผาดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15000

อนุมัติ

12 โครงการค่ายพุทธเกษตร พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณรัตน์ ผาดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 35000

อนุมัติ

13 โครงการอนุรักษ์ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าง สืบสานภูมิปัญญาไทยการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณรัตน์ ผาดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15000

อนุมัติ

14 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 40000

อนุมัติ

15 โครงการศึกษาดูงานศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจารย์กริช สินธุศิริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง 40000

อนุมัติ

16 โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองพัฒนานักศึกษา 75000

อนุมัติ

17 โครงการตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 40000

อนุมัติ

18 โครงการเสวนาสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคนบ้านของครูสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม” อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะครุศาสตร์ 50000

อนุมัติ

19 พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ณ วัดศรีสวัสดิ์ กองพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กองพัฒนานักศึกษา ไม่ระบุ

อนุมัติ

20 บูรณาการชีวิตแบบพอเพียงตามรอยปฏิปทา หลวงปู่มั่น สำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักบริการวิชาการ ไม่ระบุ

อนุมัติ

21 เคมีตามรอยพุทธธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศรินทร์ ทองธรรมชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ระบุ

อนุมัติ

22 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ระบุ

อนุมัติ

23 การประกวดร้องลำกลอนเดี่ยวแคน ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ระบุ

อนุมัติ

24 ธรรมะกับการครองตน คณะวิทยาการจัดการ ผศ.อุรารักษ์ ศรีประเสริฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ ไม่ระบุ

อนุมัติ

25 แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีสวัสดิ์ ผศ.อุรารักษ์ ศรีประเสริฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ ไม่ระบุ

อนุมัติ

26 จัดตั้งวงหมอลำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุณีย์ สาธิตานันต์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ระบุ

อนุมัติ

27 ไหว้ครูนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์พิษณุ เข็มพิลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ระบุ

อนุมัติ

28 อนุรักษ์ประเพณี ลงแขกดำนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ระบุ

อนุมัติ

29 ค่ายพุทธเกษตร พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ระบุ

อนุมัติ

30 อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทยการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ระบุ

อนุมัติ

31 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ

อนุมัติ

32 ศึกษาดูงานศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ระบุ

อนุมัติ

33 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 40000

อนุมัติ

34 โครงการการประกวดร้องลำกลอนเกี่ยวแคน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15000

อนุมัติ

35 โครงการแข่งขันและเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทำว่าวพื้นเมืองและโคมลม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25000

อนุมัติ

36 โครงการเคมี ตามรอยพุทธธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10000

อนุมัติ

37 โครงการจัดทำสื่อมัลติมีเดียดนตรีพื้นบ้านอีสาน สาขาดนตรีศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะครุศาสตร์ 50000

อนุมัติ

38 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยการกฎหมายและการปกครอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง 30000

อนุมัติ

39 โครงการศึกษาดูงานศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิทยาลัยการกฎหมายและการปกครอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง 20000

อนุมัติ

40 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20000

อนุมัติ

41 โครงการต้นข้าวแห่งชีวิต สืบสานภูมิปัญญาไทยประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10000

อนุมัติ

42 โครงการสืบสานตำนานประเพณีสู่ขวัญข้าว ของชาวอีสาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10000

อนุมัติ

43 โครงการค่ายพุทธเกษตร พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20000

อนุมัติ

44 โครงการต้นกล้าแห่งชีวิต สืบสานภูมิปัญญาไทยการดำนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10000

อนุมัติ

45 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะวิทยาการจัดการ 25000

อนุมัติ

46 โครงการธรรมมะพัฒนาชีวิต คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะวิทยาการจัดการ 25000

อนุมัติ

47 โครงการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน สาขาวิชาดนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15000

อนุมัติ

48 โครงการจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมและจิตรกรรม หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมและจิตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15000

อนุมัติ

49 โครงการทางพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10000

อนุมัติ

50 โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเว็บไซด์ “ ฮีต 12” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 50000

อนุมัติ