กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการแข่งขันและเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทำว่าวผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร เชาว์วันกลาง

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จำนวนเงิน 20000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 02 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 06 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^