กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเว็บไซด์ “ ฮีต 12”ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


จำนวนเงิน 50000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ