กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการธรรมมะพัฒนาชีวิตผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะวิทยาการจัดการ


จำนวนเงิน 25000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^