กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการเคมีตามรอยพุทธธรรมผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จำนวนเงิน 10000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 20 มกราคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ