กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการต้นกล้าแห่งชีวิต สืบสานภูมิปัญญาไทยการดำนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับผิดชอบโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


จำนวนเงิน 10000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^