กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการค่ายพุทธเกษตร พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2554ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


จำนวนเงิน 20000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^