กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงิน 20000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^