กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยการกฎหมายและการปกครอง

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง


จำนวนเงิน 30000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^