กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการจัดทำสื่อมัลติมีเดียดนตรีพื้นบ้านอีสานผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาดนตรีศึกษา

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สังกัดคณะ คณะครุศาสตร์


จำนวนเงิน 50000 บาท

ไม่ระบุวันที่เสนอโครงการ


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^