กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศึกษาดูงานศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^