กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^