กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทยการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 01 สิงหาคม  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 01 สิงหาคม  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^