กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ค่ายพุทธเกษตร พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 07 กันยายน  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 09 กันยายน  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^