กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไหว้ครูนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์พิษณุ เข็มพิลา

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 01 สิงหาคม  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 02 สิงหาคม  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^