กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีสวัสดิ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.อุรารักษ์ ศรีประเสริฐ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะวิทยาการจัดการ


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 01 มิถุนายน  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 05 มิถุนายน  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^