กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประกวดร้องลำกลอนเดี่ยวแคนผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 09 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 09 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^