กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บูรณาการชีวิตแบบพอเพียงตามรอยปฏิปทา หลวงปู่มั่นผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ สำนักบริการวิชาการ


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^