กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ณ วัดศรีสวัสดิ์ผู้รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนานักศึกษา

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สังกัดคณะ กองพัฒนานักศึกษา


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2555    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2555


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^