กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555


ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555


ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จำนวนเงินไม่ระบุจำนวนเงิน

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ