กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการเสวนาสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคนบ้านของครูสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม”ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะครุศาสตร์


จำนวนเงิน 50000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^