กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษาผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


จำนวนเงิน 40000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^