กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ กองพัฒนานักศึกษา


จำนวนเงิน 75000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 16 กันยายน  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^