กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการศึกษาดูงานศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์กริช สินธุศิริ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง


จำนวนเงิน 40000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 05 มิถุนายน  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^