กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


จำนวนเงิน 40000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 01 สิงหาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^