กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการอนุรักษ์ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าง สืบสานภูมิปัญญาไทยการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณรัตน์ ผาดี

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


จำนวนเงิน 15000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^