กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการค่ายพุทธเกษตร พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณรัตน์ ผาดี

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


จำนวนเงิน 35000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^