กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างทักษะทางวิชาชีพผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปรมา เฮียงราช

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงิน 20000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^