กิจกรรมโครงการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์พิษณุ เข็มพิลา

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สังกัดคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


จำนวนเงิน 20000 บาท

วันที่เสนอโครงการ วันที่ 02 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556    วันที่อนุมัติโครงการ วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556


สถานะโครงการ

อนุมัติ

ไม่มีไพล์ที่แนบมาด้วยค่ะ ^_^