รายชื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีบทบาทและผลงานดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ลำดับ ชื่อ - สกุล เชิดชูเกียรติด้าน ปีพุทธศักราช จังหวัด
1 พระครูปริยัติกิจ ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและปราชญ์ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
2 พระครูสิริภัทรโสภณ ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและปราชญ์ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
3 นายธงชัย สามสี ด้านการแสดงศิลปะดนตรีพื้นบ้านกันตรึม ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
4 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
5 พลตรี ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ด้านส่งเสริมจริยาธรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
6 นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ด้านวรรณกรรมบทละครพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
7 อาจารย์บัวลี ประมูลจะโก ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
8 หมอลำสมาน สุวรรณศรี ด้านดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
9 หมอลำดวงแพง หาญมณี ด้านศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
10 นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ ด้านดนตรีพื้นเมืองแคนปี่แอ้ภูไท ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
11 นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ด้านศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
12 นางอำนวย วังสอง ด้านหัตกรรมการทอผ้าพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
13 นายทองใบ ทับถนน ด้านศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
14 นายทองพูล บุญแสน ด้านศิลปะการแสดงหมอลำกลอน ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
15 นางรัชฎาพร จอมทรักษ์ ด้านศิลปะการแสดงหมอลำกลอน ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
16 นางทองแหวน สิทธิบุ่น ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำ ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
17 นางสาวอินแต่ง แก้วบัวลา ด้านศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
18 นางสาวนาถชนก ไชยเดือน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนโบราณ ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
19 นายขวัญชัย ขันสาลี ด้านวรรณกรรมและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๖ กาฬสินธุ์
20 นางบาง วงศ์ชารี ด้านหัตถกรรมการปั้นหม้อ ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
21 นายสำลี รักสุทธี ด้านวรรณกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ มหาสารคาม
22 นางจันทร์ศรี ขุนศิริ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนโบราณ ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
23 คำใบ กางสำโรง ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
24 นายทองดี นามรมย์ ด้านศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ประจำปี ๒๕๕๕ ขอนแก่น
25 ทองเลื่อน สมปิตตะ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนโบราณ ประจำปี ๒๕๕๕ ขอนแก่น
26 ธีระวัฒน์ คะนะมะ ด้านศิลปะการวาดภาพ (ศิลปะลานคูณ) ประจำปี ๒๕๕๕ ขอนแก่น
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สดสุชาติ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
28 ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและปราชญ์ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
29 ศิริเกตุ เดชมาลา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนโบราณ ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
30 นางสงบ ภูคำเวียง ด้านศิลปะการแสดงหมอลำกลอน ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
31 นายสังคม อรรคแสง ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและปราชญ์ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ หนองคาย
32 นางสุกัญญา สมบัติตรา ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
33 นางสุเมธา มีโสภะ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและปราชญ์ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ มหาสารคาม